Este módulo vai dirixido ao persoal técnico en materia de RSE das Pemes, co obxectivo de formarlles na asunción de liderado para levar a cabo a comunicación e sensibilización interna en materia de RSE, que propicie o cambio de modelo de xestión cara a un modelo sustentable.

Con este módulo, preténdese contribuír ao obxectivo común de sustentabilidade ofrecendo os coñecementos necesarios para entender o marco conceptual da RSE así como a situación na que se atopa na nosa sociedade e implantar ou manter na peme un sistema de xestión da RSE, cuxas vantaxes competitivas permitan diferenciar á empresa nun mercado laboral cada vez máis competitivo.

Así, o obxectivo xeral deste módulo formativo será coñecer o concepto da RSE e todas as súas dimensións, así como a metodoloxía e ferramentas para analizar e avaliar as alternativas existentes á hora de incorporar ou manter a RSE no modelo de xestión da peme e que esta se converta nunha vantaxe estratéxica que crea valor engadido á empresa.

Entre os obxectivos específicos que se perseguen coa impartición deste módulo atópase dar a coñecer ás pemes:

 • A orixe, contexto e acepcións da RSE.
 • Como xestionar a RSE
 • As diferentes ferramentas de xestión no triplo ámbito económico, social e ambiental.
 • Quen son e que achegan ás Pemes os grupos de interese
 • As estratexias de diálogo cos grupos de interese
 • Medidas para xerar sensibilidade e concienciación  sobre a RSE.
 • A importancia do traballo en equipo
 • Etc.

Este módulo vai dirixido ao persoal directivo e/ou xerentes das pemes participantes, que constitúen o colectivo coa maior capacidade para concienciar e sensibilizar aos grupos de interese e tomar as decisións necesarias a todos os niveis nas empresas, facendo factible o cambio de modelo de xestión, cara a un modelo competitivo.

Tendo en conta que o modelo de empresa actual está a comezar a adquirir unha tendencia, non só a crear valor económico, senón tamén valor social e ambiental e que a RSE, non é máis que un cambio no enfoque da xestión da empresa, que trata de establecer un equilibrio perfecto entre o beneficio que a empresa produce en termos de riqueza e desenvolvemento e o desgaste e impacto negativo que supón, a través deste módulo formativo, preténdese achegar ás Pemes a esta nova realidade, facendo fincapé en que a incorporación dos principios de responsabilidade social (eficacia, eficiencia, transparencia, igualdade, conciliación, respecto ambiental,...) na xestión das empresas é a mellor ferramenta para a mellora da competitividade e iso leva a un aforro de custos, maior satisfacción do persoal, eficiencia e eficacia nos procesos e unha mellora da calidade na produción de bens ou prestación de servizos.

Así, este módulo responderá á necesidade de formar a profesionais capaces de implantar proxectos e sistemas de xestión da RSE nas súas organizacións, transformándoas desde a óptica da responsabilidade, e co fin de que sexan sustentables no medio e longo prazo desde unha perspectiva económica pero tamén ambiental e social.

Ademais, estes coñecementos proporcionaranlles as ferramentas básicas para realizar o seu traballo da forma máis produtiva, eficiente e creativa posible, ao mesmo tempo que conseguen un enriquecemento persoal.

A través deste módulo formativo márcase os seguintes obxectivos xerais:

 • Achegar ás Pemes a nova realidade que constitúe a RSE.
 • Pór de relevo o valor e importancia da RSE para as Pemes.
 • Fomentar un cambio de modelo de xestión cara á sustentabilidade
 • Fomentar a implantación de políticas de RSE ao colectivo de empresas máis numeroso de practicamente todas as economías mundiais, como son as Pemes.

E os seguintes obxectivos específicos:

 • Aumentar o coñecemento sobre a RSE no nivel directivo das empresas.
 • Incidir na necesidade de integrar e crear unha estratexia de RSE a nivel de empresa.
 • Sensibilizar ao colectivo de dirixentes de empresa no beneficio e bondades da RSE.
 • Xerar un cambio de modelo de xestión no tecido empresarial.
 • Achegar ferramentas prácticas na xestión, implantación e promoción da RSE.
 • Expor e informar as liñas de axuda públicas existentes
Este módulo vai dirixido ao persoal Responsable de Marketing e Comercial das pemes participantes, co obxectivo de formarlles na utilización de actuacións en RSE como elementos de promoción, creación e mantemento da reputación corporativa.

Ata hai algúns anos, falar de comunicación empresarial era falar dunha comunicación unidireccional, desde a empresa cara ao exterior. A empresa, no seu papel de emisor, utilizaba diferentes canles de comunicación externa (prensa, radio, televisión e logo internet) para transmitir certa información conveniente aos clientes ou á sociedade en xeral, de maneira que a empresa e os seus servizos désense a coñecer.

Co transcurso dos anos, e sobre todo coa irrupción das novas tecnoloxías e a universalización de internet, falar de comunicación, implica non só un cambio de rol da empresa dentro do proceso de comunicar, senón tamén cambios no obxectivo da mesma. É por este motivo que se considera que a comunicación é un alicerce fundamental na RSE e por iso é necesario centrarse na mesma e nas diferentes ferramentas das que se pode valer unha empresa para transmitir, creando marca e reputación empresarial.

Coa impartición deste módulo preténdese abarcar os seguintes obxectivos específicos:

 • Destacar a importancia da comunicación nas empresas.
 • Incidir na importancia dunha boa xestión da relación cos grupos de interese.
 • Trasladar coñecemento sobre como definir e pór en marcha a comunicación na empresa, como crear marca e reputación empresarial.
 • Achegar as ferramentas máis actuais a disposición das empresas para comunicar a RSE.
 • Aproximación a recursos como guías e axudas que favorecen sen dúbida a implantación da RSE.